Το Νομικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρο, από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από τρεις δικηγόρους.

Το Νομικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και αποφασίζει:

(i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να εγγραφούν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για εγγραφή Εταιρείας Δικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις και εκδίδει τη σχετική έγκριση·

(ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, και οι οποίοι με την καταχώριση στο Δικαστήριο οποιουδήποτε καθοριζόμενου δικογράφου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή εκ μέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, τελών ως ήθελε καθοριστεί, με σκοπό την κάλυψη των διοικητικών και άλλων εξόδων λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου.