Σύμφωνα με τον Ν. 180(Ι)/2002, Νόμος ο οποίος τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο, για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/05/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορου εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1.5.2004, μπορούν να ασκούν μόνιμα το επάγγελμα του δικηγόρου στην Κύπρο, δικηγόροι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι. Πριν την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Δημοκρατία ο δικηγόρος θα πρέπει να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους στο οποίο απέκτησε το δικαίωμα να φέρει αυτόν τον τίτλο. Στην Κύπρο οφείλουν να εγγραφούν σε ειδικό μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

Για την εγγραφή αυτή το Νομικό Συμβούλιο απαιτεί την προσκόμιση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

  1. Αίτηση Εγγραφής στο Ειδικό Μέρος του Μητρώου Δικηγόρων
  2. πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους μέλους (αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας).
  3. πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής καθώς και βεβαίωση ότι ο δικηγόρος εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητες του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια του για οποιοδήποτε λόγο. Το πιστοποιητικό αυτό καθώς και η βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των τριών μηνών από την παρουσίαση τους.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση του για εγγραφή από το Νομικό Συμβούλιο, κάθε δικηγόρος υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Κύπριο συνάδελφο του, δύναται όμως να εξομοιωθεί με τον Κύπριο δικηγόρο και να ενταχθεί πλήρως στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία άσκησε πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία και στον τομέα του κυπριακού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού δικαίου.

Πριν την πάροδο της τριετίας, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ο εν λόγω δικηγόρος ενεργεί κατόπιν συμφωνίας, μαζί με δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και που δικαιούται να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Επίσης είναι δυνατή η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, συλλογικά,

(α) κατά τον ίδιο τρόπο που ασκείται συλλογικά το επάγγελμα από τους Κύπριους δικηγόρους με (i ) κύπριο δικηγόρο (ii ) δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία,

και (β) με δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος ασκεί μόνιμα το δικηγορικό επάγγελμα στο κράτος εκείνο και με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού.