Εγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει στο Νομικό
Συμβούλιο o αιτητής για την αναγνώριση πτυχίου.

1. Αίτηση για αναγνώριση πτυχίου Νομικής.

2. Πρωτότυπο και αντίγραφο πτυχίου.

3. Μετάφραση του πτυχίου, στα ελληνικά (αν είναι Αγγλικού Πανεπιστημίου δε χρειάζεται μετάφραση) .

4. Κατάλογος των μαθημάτων, τα οποία διδάχθηκε, στα ελληνικά (αν είναι Αγγλικού Πανεπιστημίου δε χρειάζεται μετάφραση) και ώρες μαθημάτων.

5. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο, ότι το πτυχίο τους αποκτήθηκε με πλήρη φοίτηση και όχι με αλληλογραφία.

6. Δήλωση από την αρμόδια αρχή (π.χ. Υπουργείο Παιδείας) ότι το Πανεπιστήμιο ή η Σχολή είναι Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναγνωρισμένο από το κράτος ως Ανώτατη Εκπαίδευση.

7. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ή τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο ότι το συγκεκριμένο πτυχίο του δίδει το δικαίωμα να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα στη χώρα στην οποία απέκτησε το πτυχίο.

8. Όλα τα έγγραφα να γίνονται apostille (Σύμβαση της Χάγης).