΄Εγγραφα, τα οποία απαιτούνται, για την εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων.

1. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση για άσκηση σε Ιδιώτη Δικηγόρο.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση για συνέχιση άσκησης στην Νομική Υπηρεσία.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση για άσκηση στην Νομική Υπηρεσία.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση για τους Δημόσιους υπαλλήλους.

2. Αντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας (transcript), αλλά να παρουσιάζονται και τα πρωτότυπα για έλεγχο της γνησιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν έχει ακόμα το πτυχίο, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ότι έχει τελειώσει τις σπουδές του και απομένει να ορκιστεί.

3. Βεβαίωση από το δικηγορικό γραφείο, σε επιστολόχαρτο του γραφείου, για το πότε άρχισε η άσκησή του.
Σε περίπτωση που ο αιτητής ενδιαφέρεται να κάμει την άσκησή του στη Νομική Υπηρεσία, επιλέγει την ανάλογη αίτηση (βλ. παράγραφο ένα πιο πάνω).

4. Αντίγραφο της ταυτότητας.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

6. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ε.Ε., αλλά είναι παντρεμένος με Κύπριο υπήκοο ή υπήκοο Κράτους Μέλους της Ε.Ε., θα πρέπει να επισυνάψει και το πιστοποιητικό γάμου.